Six Paramitas

Roku Haramitsu

Mihotoke sama no mikokoro ni tachikae rasasete Itadaite

 1. Hitotsu, kyo ichijitsu kiyorakana manako, atatakai nasake, tsutsumashi yakana taidode kurashimasho.
 2. Hitotsu, kyo ichijitsu hara wo tatemasumai.
 3. Hitotsu, kyo ichijitsu fuhei, fusoku, uso wo moshimasumai.
 4. Hitotsu, kyo ichijitsu watakushi no shigoto ni zenshin, zenryoku wo agete, tsukusasete itadakimasho.
 5. Hitotsu, kyo ichijitsu yoru hiru tsune ni, watakushi wo mamorasetamo wo, Mihotoke no go-on wo yorokobasasete itadakimasho.
 6. Hitotsu, kyo ichijitsu NAMO AMIDA BUTSU wo tonaesasete itadakimasho.

Turning Our Thoughts to the Buddha

 1. Let us throughout the day live with clear eyes, warm hearts, and humble attitude.
 2. Let us throughout the day not become angry.
 3. Let us throughout the day not utter words of discontent, dissatisfaction, and untruth.
 4. Let us throughout the day do our daily work with all our power.
 5. Let us throughout the day rejoice in the Love and Compassion of Amida, who is constantly watching over us day and night.
 6. Let us throughout the day repeat the Holy Name, NAMO AMIDA BUTSU.

Promise

The Buddha is our Eternal Father and Mother.
The Buddha always keep watch over us.
We promise to listen to the Teachings of the Buddha
And perfect ourselves by following the Buddha’s ideals.

Leave a Reply