Service Handouts

Sutra: Amida Kyo (usually chanted at special services, like the last service of the year)

Sutra: Junirai

Sutra: Sambujo (usually chanted at special services)

Sutra: San Butsu Ge

Sutra: Shoshinge – Gyofu (usually chanted at special services like New Years and Hoonko)

Sutra: Shoshinge (No Wasan) (usually chanted at Tsuki Tsuito Hoyo services)

Golden Chain

Six Paramitas

Three Treasures/San Kie Mon

Sanbutsuka (Gathas)

Buddha Loves You

Children in Japan

Farewell

Hanamatsuri Kyoshinkyoku

Hotoke No Kodomo

Hotoke Sama

I Love the Story

In Lumbini’s Garden

Mihotoke Ni Idakarete (usually sung at a special service)

Namu Amida Butsu

Nembutsu II

Nichiyo Bi

Obon no Uta

Ondokusan II (usually sung at a special service)

Sayonara

Shinran Sama

Shinshu Shuka (usually sung at Ohigan service)

The Texture of Life

Tsuki Ga Deta

When We See the Golden Sun